KADRY I PŁACE

Obsługa Płacowa obejmuje całość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń, podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. W ramach obsługi oferujemy m.in.:

 • Naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów, należnych zasiłków oraz świadczeń przysługujących pracownikom, należnych składek oraz podatków dochodowych
 • Rozliczanie obciążeń na PFRON
 • Rozliczenie delegacji w walucie polskiej i zagranicznej
 • Ustalanie uprawnień do należnych zasiłków i świadczeń finansowanych przez ZUS przysługujących pracownikom
 • Sporządzanie rozliczeń z ZUS, US raportów i zestawień związanych z działalnością klienta
  oraz przesyłanie ich do właściwych urzędów
 • Prowadzenie m.in. kartotek zarobkowych, zasiłkowych
 • Sporządzanie, w uzgodnionej formie, przelewów, przekazów oraz dokumentów wypłat kasowych bezpośrednio do klienta lub na zasadzie subkonta klienta
 • Dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli ZUS, US i PIP
 • Przygotowanie regulaminu wynagrodzeń
 • Sporządzanie PIT-ów rocznych dla obsługiwanych pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac z funduszu bezosobowego
 • Sporządzanie, w uzgodnionej formie, przelewów, przekazów oraz dokumentów wypłat kasowych

Obsługa kadrowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (akt osobowych) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sporządzanie wg uzgodnionych wzorów  dokumentów kształtujących stosunek pracy
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych i urlopów dodatkowych oraz uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Rozliczanie delegacji polskich i zagranicznych
 • Kontrola stażu pracy
 • Kontrolowanie terminów szkoleń BHP i badań lekarskich
 • Opracowanie dokumentacji związanej z procesem zatrudnienia; umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej, umowy wykorzystywania własnego majątku pracownika do celów służbowych
 • Przygotowanie regulaminu pracy
 • Prowadzenie ZFŚS
 • Prowadzenie PFRON
 • Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia   zdrowotnego właścicieli firm, pracowników i ich rodzin
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze szczególnymi warunkami pracy (pomostówki) do ZUS
 • Prowadzenie ewidencji absencji na podstawie danych źródłowych otrzymanych od zamawiającego
 • Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
 • Prowadzenie korespondencji urzędowej w związku z zatrudnieniem pracowników
 • Reprezentowanie firmy klienta w toku kontroli PIP i ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Prowadzenie ubezpieczeń grupowych pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji w ramach stosunków cywilnoprawnych