USŁUGI KSIĘGOWE

Specjalizujemy się w obsłudze księgowej zarówno małych i średnich podmiotów, jak i dużych firm, prowadzonych w dowolnej formie prawnej. Oferujemy kompleksowe usługi księgowe, takie jak:

Księgi handlowe

 • Opracowanie lub aktualizacja polityki rachunkowości
 • Opracowanie instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji
  o prowadzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji
 • Prowadzenie rachunkowości finansowej i podatkowej
 • Opracowanie informacji, raportów i analiz na użytek wewnętrzny przedsiębiorstwa
 • Księgowanie dokumentów
 • Raportowanie standardowe miesięczne – rachunek zysków i strat,
 • Raportowanie standardowe roczne – sprawozdanie finansowe
 • Doradztwo bieżące w zakresie stosowanych zasad rachunkowości, w szczególności w stosunku do nowych lub nietypowych transakcji gospodarczych,
 • Wyprowadzanie zaległości w księgach
 • Procedury weryfikacyjne kont księgowych do sporządzenia bilansu
 • Potwierdzenie sald należności raz w roku obrachunkowym zgodnie z przepisami prawa
 • Czynności związane z księgowaniem inwentaryzacji rocznej,
 • Sprawozdania do GUS:
  F-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe,
  SP-01 Roczna ankieta przedsiębiorstwa, przy czym jeśli spółka posiada oddziały (tzw. jednostki lokalne) przygotowuje informacje: zestawienie kosztów wg rodzajów, przychodów wg. rodzajów sprzedaży, zatrudnienie oraz wynagrodzenia z podziałem na oddziały.
 • Obsługę kontroli skarbowych
 • Współpracę z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania rocznego

Prowadzenie KPiR

 • Opracowanie podanalityki do zapisów w książce przychodów i rozchodów na indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa dla celów decyzyjnych
 • Księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych
  z jednoczesną weryfikacją pod wzgledemm formalno-rachunkowym
 • Opracowanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie pełnej analityki rozliczenia podatków
 • Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w dokumentacji
 • Rozliczenie transakcji odwrotne obciążenie, WDT, WNT, IMPORT-EXPORT
 • Rozliczenie różnic kursowych
 • Wystawianie faktur
 • Raportowanie dla klienta

Inne

 • Przygotowanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (samochody w firmie)
 • Przygotowanie wniosków do urzędów pracy, banków, instytucji leasingowych i innych
 • Sporządzanie pism
 • Pełna obsługa informatyczna
 • Udostępnianie klientom dostępu do internetu w celu regulowania swoich zobowiązań podatkowych, zus i innych
 • BHP – szkolenia wstępne pracowników
 • BHP – szkolenia okresowe dla pracowników
 • BHP – szkolenia dla pracodawcy
 • BHP – ocena ryzyka zawodowego
 • BHP – przygtowanie dokumentacji powypadkowej
 • BHP – kompleksowy nadzór
 • BHP – współpraca podczas kontroli z PIP
 • BHP – przygotowanie dokumentacji pokontrolnej