Straty w towarach

Straty w towarach

Zdarza się że w wyniku kradzieży, upłynięcia terminu ważności lub zdarzenia losowego może dojść do straty w towarach. Straty te można ująć w księgach podatkowych jako koszty podatkowe pod warunkiem, że nie są spowodowane zaniedbaniem przedsiębiorcy. Wynikają one ze zdarzeń nieprzewidywalnych, takich których nie dało się uniknąć i przedsiębiorca dołożył wszelkich starań, aby im zapobiec.

Zaniedbania i brak staranności powoduje,że tego typu straty nie mogą zostać ujęte jako koszty uzyskania przychodu.

Taką stratę należy udokumentować protokołem, który powinien zawierać co najmniej dane opisane w §12 ust.3 pkt2 Rozporządzenia.

3. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

2) inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.”


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *