Ulepszenie środka trwałego – konsekwencje podatkowe

W skład majątku firmowego wchodzą różnorodne przedmioty, sprzęty, urządzenia i wartości prawne. Sprzęty i urządzenia należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Jako takie mogą być poddane amortyzacji, która zwiększa koszty uzyskania przychodu, a co za tym idzie, zmniejsza podstawę opodatkowania i zmniejsza należny podatek, który przedsiębiorca musi opłacić. Środek trwały może jednak zostać ulepszony. Jakie konsekwencje podatkowe pociąga za sobą takie ulepszenie? Oto najważniejsze informacje.

  • Odpisy amortyzacyjne

 

 

Środek trwały, który jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych danego przedsiębiorstwa poddawany jest amortyzacji. Oznacza to, że systematycznie, co miesiąc, w sposób zaplanowany, przez cały okres amortyzacji, od kosztów uzyskania przychodu odpisywane są równe kwoty, które składają się na wartość początkową danego, amortyzowanego środka trwałego.

Wartość początkową ustala się zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o PIT. Na podstawie zebranych tam wskazań należy określić wartość początkową środka trwałego i taką wprowadzić do ewidencji. Stanowi ona podstawę do późniejszych odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. Proces amortyzacji trwa do momentu, gdy suma odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością początkową środka trwałego lub do momentu jego likwidacji lub sprzedaży.

Planowanie i systematyczność amortyzacji ma tu więc bardzo duże znaczenie. Wartość początkowa środka trwałego może się jednak zmienić. Może to być spowodowane na przykład jego ulepszeniem.

 

 

  • Ulepszenie środka trwałego

 

 

Przez ulepszenie środka trwałego rozumie się wszystkie te działania, które nie służą jego konserwacji i utrzymaniu go w stanie pierwotnym czy też zachowaniu jego pierwotnego przeznaczenia. To działania, które powodują, że dany środek trwały zyskuje na wartości, zyskuje dodatkowe przeznaczenie lub całkowicie zmienia swoje zastosowanie, ale z tą zmianą również rośnie jego wartość. W literaturze przedmiotu można znaleźć również określenie „modernizacja środka trwałego”, którą należy odróżnić właśnie od konserwacji, która w żaden sposób nie zmienia wartości początkowej ani przeznaczenia środka trwałego.

 

 

  • Skutki podatkowe ulepszenia środka trwałego

 

 

Na skutek ulepszenia środka trwałego rośnie jego wartość początkowa. Trzeba więc na początek ustalić, w jakiej kwocie należy policzyć ulepszenie środka trwałego i o ile wzrośnie wspomniana wartość początkowa. Następnie tę kwotę należy dodać do wcześniej ustalonej wartości początkowej.

Można to przeanalizować na przykładzie. Do firmy został zakupiony środek trwały o wartości 30 000zł. Odpisy amortyzacyjne były prowadzone w wysokości 20% w skali roku. To daje następujące kwoty:

30 000 x 20% = 6000zł – roczny odpis amortyzacyjny.

6000zł/ 12 = 500zł – miesięczny odpis amortyzacyjny.

W roku bieżącym, w czerwcu, środek trwały został ulepszony o wartość 15000zł. W związku z tym należy ustalić jego nową wartość początkową.

30 000zł + 15 000zł = 45 000zł – nowa wartość początkowa środka trwałego.

W drugiej kolejności należy obliczyć roczny odpis amortyzacyjny według nowej wartości początkowej.

45 000 x 20% = 9000zł – roczny odpis amortyzacyjnych

9000zł/ 12 = 750 zł – miesięczny odpis amortyzacyjny. W związku z tym, że ulepszenia dokonano w czerwcu, to w czerwcu jeszcze należy zamortyzować środek trwały w kwocie 500 zł, ale od lipca amortyzację rozlicza się już w kwocie 750zł.

Nowe odpisy prowadzi się tak długo, aż ich suma zrówna się z wartością początkową po ulepszeniu. Z tym, że odliczone już wcześniej odpisy amortyzacyjne pomniejszają wartość początkową, do której można prowadzić odliczenia.

Przyjmując, że środek trwały trafił do firmy półtora roku przed modernizacją, założyć można, na podstawie powyższego przykładu, że odliczono już 9000zł

6000zł x 1,5 roku = 9000zł – zamortyzowano

Nowa wartość początkowa to 45000zł i jest ona podstawą do określenia miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Do wyliczenia okresu amortyzacji należy jednak wziąć pod uwagę inną kwotę:

45000zł – 9000zł = 36000zł

36000zł (do zamortyzowania)/ 9000zł (roczny odpis amortyzacyjny) = 4 lata – tyle czasu amortyzacji pozostało.

Ulepszenie środka trwałego wpływa więc nie tylko na podniesienie jego wartości początkowej, ale również na wzrost odpisów amortyzacyjnych i wydłużenie czasu amortyzacji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *